Ochrana osobních údajů

Sem vložte podnadpis

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Náš svět, p. o., se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO: 00847046 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje Náš svět, p. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Pokud Náš svět, p. o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

1. požadovat od příspěvkové organizace Náš svět informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným příspěvkovou organizaci Náš svět;

3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané příspěvkovou organizaci Náš svět jsou nepřesné);

4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných příspěvkovou organizací Náš svět, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů příspěvkové organizaci Náš svět;

6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) příspěvkové organizaci Náš svět;

7. podat stížnost dozorovému orgánu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči příspěvkové organizaci Náš svět, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jobman, s.r.o. se sídlem Livornská449, Praha 109 00
Doruč. adresa: Sedmidomky 456/2, Praha 10, IČO: 27177726

Telefon: +420 910 120 377, email: dpo@dpohotline.cz, DS: tkyd8fz